KİTİŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ - İzmir Özel Park Tıp Merkezi

Kitiş Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

Kitiş Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. olarak, Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen verilerinizin güvenliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair ilgili düzenlemeler kapsamında hukuka uygun olarak işlenip muhafaza edilmesi için gerekeni yapıyoruz.

Hangi amaçlarla kişisel veri topluyor ve işliyoruz?

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz sağlık hizmetleri ve şirketimizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetleri çerçevesinde; iş başvurusu toplama ve işe alım süreçlerini yürütme, müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme, organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi  gibi faaliyetleri sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kimlere aktarılıyor?

İşlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili departmanlar ve bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz Kitiş Özel Sağlık Hizmetleri hastane ve birimlerine, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve icra daireleri, Türkiye Eczacılar Birliği, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sigorta şirketleri, hastalar tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler, iş birliği yapılan laboratuvarlar ve sair merkezler ile Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerine, şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, SAP uygulamalarına ve yedekleme sistemlerine aktarılmaktadır.

Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı ve yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; tarafımızca, iş ortaklarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, çalışanlarımız, hastanemizde sağlanan sağlık hizmetleri kapsamında yapılan her türlü muayene ve testler, laboratuvar ve sair merkezler, kariyer siteleri ve benzeri kanallardan elde edilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile ilgili sağlık mevzuatı çerçevesinde mevcut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

Özel Park Tıp Merkezi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Özel Park Tıp Merkezi’ne başvurarak;

a. Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,

d. Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

e. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

f. Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

g. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,

h. İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

i. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

j. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Kitiş Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

İletişim Bilgileri

www.parktipmerkezi.com

İrtibat Telefonu: 0232 367 22 22

İrtibat Maili: info@parktipmerkezi.com