B

Testin Adı: BETA-HCG

Sinonim: ß-hCG; Human chorionic gonadotropin; Gebelik testi

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: <4 mIU/mL

Çalışma Yöntemi: ELFA

Kullanımı: Gebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve invitro fertilizasyon hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca mol hidatiform, koryo karsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi ve takibinde de kullanılır

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter


Testin Adı: BİLİRUBİN (TOTAL)

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 200 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Numune Alım ve Transport Koşulları: Numune alındıktan sonra direk ışıktan korunmalıdır

Biyolojik Referans Aralığı: Yenidoğan için Referans aralıkları;

0-1 gün  <8,7 mg/dL

2-3 gün <11,3 mg/dL

3-6 gün <12,7 mg/dl

0-99 yaş <1,0 mg/dL

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik

Kullanımı: Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hepatoselüler hasarlar (inflamatuar, toksik, neoplastik), intrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları tıkanıklıkları, hemolitik hastalıklar, neonatal fizyolojik sarılık, Crigler-Najar sendromu, Gilbert hastalığı, Dubin-Johnson sendromu, fruktoz intoleransı ve hipotiroidizmde serum direk bilirubin düzeyi artar

Num. Kab. Etmeme Ned: Hemoliz


Testin Adı: BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ

Sinonim: İkili tarama testi, Kombine tarama testi

Çalışma Zamanı: Hafta içi her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra saat 17.00

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 500 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Numune Alım ve Transport Koşulları: Serum (PAPP-A ve Total hCG ölçümü ve NT (nuchal translucency) dikkate alınarak yapılan kantitatif risk tayini. Gebeliğin 10-13 hafta 6 gün arasında yapılabilir. NT ile birlikte risk hesaplanabilmesi için CRL değerinin bildirilmesi ve 38-79 mm arasında olması gerekmektedir.  Birinci trimester tarama testi bilgi formu doldurulmalıdır.

Hastanın Hazırlanması: Örnek ile birlikte bilgi formu doldurulmalıdır. Bilgi formundaki bilgiler risk hesaplamasında rol oynayabileceği için doğruluğu çok önemlidir. Serumdan PAPP-A, total hCG ölçümü yapılır. Ayrıca USG ile belirlenmiş NT (Nuchal translucency, ense kalınlığı) değeri risk hesaplamasına katılır. USG’nin, kan alımı ile aynı gün yapılması şart değildir. USG ve kan alma işlemi 10 hafta ile 13 hafta 6 gün arasında yapılabilir. Ense kalınlığı (NT) ve burun kemiği varlığı (NB) risk hesaplamasına katılmakta, ayrıca ikiz gebelikler için de rapor verilebilmektedir. Rutin olarak her hastanın biyokimyasal riski raporlanmamaktadır. Ancak biyokimyasal risk 1/500 üzerinde olduğu durumlarda raporda belirtilmektedir. NT verisi ile risk hesaplaması yapılabilmesi için CRL değerinin 38 mm ve üzerinde olması gerekmektedir.

Biyolojik Referans Aralığı: Raporda belirtilmektedir

Çalışma Yöntemi: CLIA

Kullanımı: Trizomi 21 için gebeliğin erken döneminde (11 hafta-13 hafta 6 gün) yapılan prenatal tarama testidir. Maternal serumda ölçülen Free hCG/Total hCG ve PAPP-A konsantrasyonları ile yüksek rezolüsyonlu USG kullanılarak ölçümü yapılan nuchal translucency (NT /ense saydamlığı) değeri, gebelik haftası, anne yaşı ve diğer bilgilerle kombine edilerek kantitatif risk değerlendirmesi

yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalıdır. Normal sonuçlar bebeğin herhangi bir defekt taşımadığı anlamına gelmediği gibi, anormal test sonuçlarının da doğrulanması için genetik incelemelere ihtiyaç duyulur

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter ve uygun olmayan tüple alınan numuneler


Testin Adı: BOĞAZ KÜLTÜRÜ

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün saat 11.00 (Üreme olursa bir gün sonra )

Numune Türü: Boğaz sürüntüsü

Numune Kabı: Boğaz kültürü steril transport besiyeri (Bk. Ek A)

Çalışma Yöntemi: Kültür

Kullanımı: Bakteriyel farenjit için en önemli etken A grubu Beta hemolitik streptokoklardır. Boğaz kültürü ile A grubu Beta hemolitik streptokokların identifikasyonu yapılabilir


Testin Adı: Brucella Coombs

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: İki gün sonra saat 13.00

Numune Türü: Serum, BOS

Numune Miktarı: 200 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp (serum), jelsiz düz tüp (BOS)

Çalışma Yöntemi: Aglütinasyon

Kullanımı: Brucella enfeksiyonunda IgM tipi antikorlar bir haftada ortaya çıkıp üç ayda en yüksek düzeylere ulaşır. IgG antikorları ise üç haftada ortaya çıkar ve altı sekiz haftada en yüksek düzeylere ulaşır. Bazı vakalarda IgG tespiti yapılan tüp aglütinasyon yeterli gelmeyebilir, bu durumda blokan antikorlarının araştırılması için antihuman globulin (Coombs testi ) ihtiyaç vardır.

Num. Kab. Etmeme Nedenleri: Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon

Sonuç Verme Zamanı: Üç gün sonra saat 11.00

Numune Türü: mantar enfeksiyonu düşünülen alandan alınan örnek

Numune Kabı: Steril örnek kabı, sürüntü alınmış eküvyon çubuğu

Numune Alım ve Transport Koşulları: Numune en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer gecikme olacaksa steril olduğu bilinen örnekler 37°C de, kontaminasyon riski olan örnekler 4° C de saklanmalıdır.

Çalışma Yöntemi: Kültür

Kullanımı: Candida türleri özellikle Candida albicans yüzeyel mantar enfeksiyonlarının yanı sıra invaziv mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Bakteri enfeksiyonlarında olduğu gibi mantar enfeksiyonlarında da normal flora elemanlarının olabileceği örnekler hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Num. Kab. Etmeme Ned: Uygunsuz numune


Testin Adı: BRUCELLA TARAMA (ROSE-BENGAL)

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 1 saat

Numune Türü: Sarı kapaklı tüp ( Serum)

Numune Miktarı: 200 µL

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: Aglütinasyon

Kullanımı: Brucella enfeksiyonlarını hızlı tarama için kullanılmaktadır. Tek başına pozitifl iği tanı için yeterli değildir.

Num. Kab. Etmeme Nedenleri: Hemoliz, lipemi, ikter