A1

Testin Adı: ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

Sinonim: ACTH; Kortikotropin

Çalışma Zamanı: Hergün

Sonuç Verme Zamanı: 3 gün saat 18.00

Numune Türü: EDTA’lı plazma

Numune Miktarı: 500 µL

Numune Kabı: Mor kapaklı tüp

Numune Alım ve Transport Koşulları: Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden soğuk ortamda hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Numunenin alınma zamanı önemlidir. Plazma ACTH düzeyi saat 06.00-08.00 arasında maksimum, 21.00-22.00 arasında ise minimum seviyededir. Referans aralık sabah ACTH düzeyi için geçerlidir. Ayrıca gebelik, menstrüel siklus ve stresden de etkilenir.

Biyolojik Referans Aralığı: 7,2-63,3 pg/mL (Referans aralığı sabah ACTH düzeyi için geçerlidir.)

Çalışma Yöntemi: ECLIA

Kullanımı: Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addison hastalığı, sekonder adrenal yetmezlik, hipotalamik yetmezlik), konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal karsinomaların ayırıcı tanısında kullanılır

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, numunenin tam kan olarak gönderilmesi


Testin Adı: ALBUMİN

Sinonim: Alb

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra

Numune Türü:  Serum

Numune Miktarı: 200 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: 0-14 yaş 3,8-5,4 g/dL

15-18yaş 3,2-4,5 g/dL

19-99 yaş 3,4-4,8 g/dL

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik

Kullanımı: Nutrisyonel durum ve kan onkotik basıncı hakkında bilgi verir. Dehidratasyon ve ampisilin kullanımı albumin yüksekliğine neden olurken, IV beslenme, hızlı hidrasyon, siroz ve diğer karaciğer hastalıkları, alkolizm, gebelik, nefrotik sendrom, malabsorbsiyon, malnutrisyon, neoplaziler, protein kaybettirici enteropatiler (Crohn hastalığı, ülseratif kolit), hipertiroidizm, yanıklar, uzamış immobilizasyon, kalp yetmezliği ve diğer kronik hastalıklarda albumin seviyesi düşer. IV sıvı tedavisi verilmiyor veya karaciğer ve böbrek hastalığı yoksa, serum albumin düzeyinin düşük olması vücuttaki protein rezervlerinin azaldığını gösterir. Albumin, prealbumin ve transferrin ile birlikte negatif akut faz reaktanı olarak kabul edilir. Akut enflamatuvar olaylarda serum albumin düzeyi düşer.


Testin Adı: ALERJEN SPESİFİK IGE

Çalışma Zamanı: Hafta içi her gün

Sonuç Verme Zamanı: 3 gün sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 200 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Raporda belirtilmektedir.

Çalışma Yöntemi: FEIA/CLIA

Kullanımı: Astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde kullanılır. Ekte sunulan listede bulunan allerjenler laboratuvarımızda rutin olarak çalışılmaktadır. Bunların dışındaki allerjenler için yurt dışına örnek gönderilmekte olup, yurtdışı allerjen istemleriniz için laboratuvarımız ile temasa geçebilirsiniz.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter


Testin Adı: ALFA-FETOPROTEIN ( TÜMÖR MARKERI )

Sinonim: AFP; alpha;-fetoprotein

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün saat 18.00

Numune Türü:  Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı:  Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: >6 ay 0-9 ng/mL

Çalışma Yöntemi: ECLIA

Kullanımı: Hepatoselüler ve germ hücreli (non seminomlar) karsinomlarda kullanılan bir tümör belirleyicisidir. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognozun ve tedavinin etkinliğinin takibinde değerlidir. Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde hCG ile birlikte kullanılır. Diğer bazı kanserlerde de (ör. pankreas, mide, kolon, akciğer vb.) AFP düzeyi yükselebilir. Ayrıca siroz, hepatit ve alkolik karaciğer hastalığı gibi bazı benign durumlarda da serum AFP seviyelerinde artış görülebilir . Gebelik sırasında maternal AFP düzeyinin ölçümü de önemlidir. Maternal AFP 12. haftadan itibaren artmaya başlar.


Testin Adı: ALKALEN FOSFATAZ

Sinonim: ALP

Çalışma Zamanı: Hergün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 1 mL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: 0-6 gün <600 IU/L

7 gün-185gün <1076 IU/L

1- 3 yaş <673 IU/L

4-6 yaş <644 IU/L

7-12 yaş <1107 IU/L

13-17 yaş      Erkek    <936 IU/L            Kadın < 448IU/L

18-99 yaş                    40-130 IU/L                        35-105 IU/L

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik

Kullanımı: Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Bilier obstrüksiyon, bilieratrezi, siroz, osteitis deformans, hiperparatiroidizm, Paget hastalığı, infiltratif karaciğer hastalıkları, enfeksiyoz mononükleoz, metastatik kemik tümörleri, metabolik kemik hastalıkları, viral hepa titler, gebelik, konjestif kalp yetmezliği ve çocukların büyüme dönemlerinde ALP düzeyi artar.

Num. Kab. Etmeme Ned: Hemoliz


Testin Adı: ALT

Sinonim: Alanin Aminotransferaz; Serum glutamik pirüvat transaminaz; SGPT

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 250 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Erkek <41 U/L, Kadın <31 U/L

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik

Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Karaciğer hastalıkları, safra yolları obstrüksiyonu, kas zedelenmeleri, müsküler distrofiler, akut pankreatit, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hepatotoksik ilaçlar ALT düzeyinde artışa neden olur